Agenda Jaarvergadering 23-09-21

Agenda jaarvergadering  Judo vereniging Borger,  23 september 2021, 20.00- 22.00 uur

 

Wilt u de jaarvergadering bijwonen? U kunt zich u aanmelden vóór  zaterdag 18 september via secretariaat@judoborger.nl

De jaarvergadering wordt gehouden in het zaaltje boven de Dojo

1.       Opening

2.       Notulen van jaarvergadering 23 september 2020

De notulen zijn tijdens de reguliere vergadering 22 april 2021 besproken en goedgekeurd door het bestuur.

3.       Mededelingen

4.       Binnengekomen en uitgaande post

5.       Bestuur

Aftredend:  Lies Deuring

Aftredend en herkiesbaar voor een zittingstermijn van 1 jaar: Kitty de Man

Aftredend en herkiesbaar: Ria Homan

6.       Jaarverslag 2019 en 2020

7.       Financieel verslag 2020

7.a  Verslag kascontrole commissie

7.b Begroting 2021-2022

8.       Wijziging statuten judovereniging Borger

Het wijzigen van de statuten zijn besproken tijdens de jaarvergadering 2020. Tijdens deze vergadering waren er niet genoeg leden aanwezig om tot stemming over te gaan. Zie onderstaand artikel  10 uit de statuten. Er was een  2e vergadering gepland op 3 november 2020, helaas heeft deze vergadering door de toen geldende coronamaatregelen niet plaatsgevonden.

 

De statutenwijziging dient conform artikel 10 van de huidige statuten goedgekeurd te worden:

Dat betekent: Een besluit van de algemene vergadering waarbij in de oproep tot deze vergadering de voorgestelde statutenwijziging moet worden gemeld en aangegeven/ter inzage worden gelegd. Indien niet 2/3de van het aantal stemmen op deze vergadering aanwezig is , kan het voorstel tot wijziging statuten niet in behandeling worden genomen. Er zal dan een nieuwe oproep tot een nieuwe vergadering moeten worden gedaan, welke vergadering pas kan plaatsvinden na minstens een aantal dagen (zie artikel 10 huidige statuten) na de eerste vergadering. In deze tweede nieuwe vergadering kan worden beslist ongeacht het aantal aanwezige stemmen. De wijziging is aangenomen indien minstens 2/3de van het aantal uitgebrachte stemming vóór heeft gestemd

9.       Rondvraag

10.   Sluiting

Dit vind je misschien ook leuk...