Pestprotocol

In dit document hebben wij als judovereniging Borger vastgelegd hoe wij, door gewens gedrag te stimuleren, pesten binnen de vereniging trachten te voorkomen. Daarna zal behandeld worden hoe er wordt omgegaan met situaties waarin dit toch gebeurt/dreigt te gebeuren. Tot slot zal uitgewerkt worden welke sancties mogelijk zijn als een situatie niet tot een oplossing komt.

Gewenste omgang bevorderen
Het is erg belangrijk dat judoka’s zich veilig voelen in hun sportomgeving. Hier hoort bij dat zij zich niet gepest mogen voelen. Om het risico daarop zo klein mogelijk te maken zijn er een aantal gedragsregels opgesteld. Deze regels zijn hieronder te vinden. Een aantal dingen zijn in onze vereniging niet toegestaan.             Hieronder vallen:
– Het beoordelen op uiterlijk, afkomst, geslacht of andere     persoonskenmerken of het maken van kwetsende opmerkingen           daarover.
– Ongewenst aan de spullen van een ander komen.
– Een ander bewust hardhandig behandelen en/of fysiek pijn doen          bij het oefenen.
– Elkaar met een bijnaam aanspreken die door de bedoelde persoon      er van niet als positief ervaren wordt.
– Vloeken of schelden.
– Roddelen.

Daarnaast verwachten wij van leden de volgende dingen uitdrukkelijk wel:
– Probeer ruzie altijd samen op te lossen.
– Wanneer dit niet lukt: zoek contact met een trainer,                                      vertrouwenscontactpersoon en/of bestuurslid.
– Luister aandachtig naar elkaar.
– Help elkaar waar nodig.
– Zorg dat nieuwkomers in de groep goed worden ontvangen en               opgevangen.

Bovenstaande gedragsregels worden al bij inschrijving kenbaar gemaakt aan de leden en zijn terug te vinden op de website: www.judoborger.nl Verder wordt er door de trainer(s) regelmatig aandacht aan besteedt en wordt er toegezien op het naleven ervan tijdens de judolessen. Bovendien wordt aan ouders gevraagd om ongewenst gedrag te melden wanneer zij dit tegenkomen of vermoeden.

Situaties van pestgedrag oplossen
Wanneer er een vermoeden bestaat dat er binnen de vereniging gepest wordt worden de volgende stappen doorlopen:
– Er wordt vastgesteld of de gepeste heeft geprobeerd het samen            met de pester op te lossen.
– Als de gepeste er niet uitkomt grijpt de trainer in. Hij brengt de              partijen bij elkaar voor een gesprek en probeert samen met hen            de ruzie of pesterijen op te lossen en afspraken te maken.
– Er wordt contract opgenomen met de ouders van beide partijen            nadat de judoka’s hierover zijn ingelicht. Eventueel wordt een                gesprek gevoerd met de hele groep. Hierin kan aan de orde komen      wat de oorzaken en de gevolgen zijn voor slachtoffers, daders,              meelopers en zwijgende middengroep. Besproken kan worden of        ze zich realiseren welk verdriet zij veroorzaken met hun gedrag            en/of houding. Vervolgens kan aan de groep suggesties gevraagd        worden hoe de situatie verbeterd kan worden voor de gepeste              judoka.
– Bij herhaaldelijke ruzie/pestgedrag neemt de trainer duidelijk                stelling en houdt een bestraffend gesprek met de pester. De fase          van sancties treedt in werking (zie paragraaf 3). Ook wordt de                naam van de pester vastgelegd in een verslag. Bij iedere melding          omschrijft de leraar ‘de toedracht’. De trainer / bestuur en ouders      proberen in goed overleg samen te werken aan een voor
iedereen bevredigende oplossing. Als het gaat om jonge                            kinderen worden de ouders hier actief bij betrokken.

Sancties
Mochten pogingen tot verbetering van de situatie door judoka’s, trainer en ouders niet tot een oplossing leiden dan kan het bestuur overgaan tot het opleggen van sancties. Een besluit hiertoe volgt altijd uit samenspraak tussen trainer en bestuur. De mogelijke sancties lopen op van licht naar steeds zwaarder en kunnen in die volgorde worden gegeven als een situatie zich over langere tijd niet verbetert. Hieronder zijn de sancties per categorie opgesomd.

Eerste sancties
– Eén training niet aanwezig zijn.
– Voor een bepaald aantal trainingen: blijven tot de andere judoka’s       naar huis vertrokken zijn.
– Een schriftelijke opdracht zoals een stelopdracht over de                          toedracht en zijn/haar rol in het pestprobleem door gesprek:                  bewustwording voor wat hij/zij met het gepeste kind uithaalt.
– Afspraken maken met de pester over gedragsveranderingen. De          naleving van deze afspraken komen aan het einde van iedere week   (voor een periode) in een kort gesprek aan de orde.

Vervolgsancties
– De ouders nadrukkelijker bij de oplossing betrekken. De                            vereniging heeft een dossier bijgehouden van de acties die hebben  plaatsgevonden. Dit dossier is uitgangspunt voor het gesprek. In overleg de pester in een andere groep plaatsen.
– Bij aanhoudend pestgedrag de pester voor een bepaalde periode          schorsen.
Laatste sanctie
– In extreme gevallen kan de pester geroyeerd worden van de club