Privacy Reglement


Privacy Statement

Binnen Judoverening Borger (JVB) wordt er gewerkt met persoonsgegevens. De vereniging streeft er naar om zorgvuldig om te gaan met de verkregen persoonsgegevens. Hier hoort bij dat deze goed beveiligd worden. De vereniging houdt zich hierbij met ingang van 25 mei 2018 aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De vereniging is verantwoordelijk voor de verwerking van de door jou ontvangen persoonsgegevens. Dit houdt in dat de vereniging de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt, dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten en alleen de persoonsgegevens verwerkt die wij van jou hebben ontvangen.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens
Voor het verwerken van persoonsgegevens moet de vereniging zich houden aan één van de wettelijke grondslagen. Hieronder vind je een overzicht terug van de rechtsgronden die de vereniging hanteert voor het verwerken van de persoonsgegevens:

 • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst (denk hierbij aan de persoonsgegevens die vereist zijn voor aanmelding van een lid);
 • voldoen aan een wettelijke verplichting (denk hierbij aan boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
 • in verband met de gerechtvaardigde belangen van de vereniging, waarbij de vereniging erop let dat de impact op jouw privacy zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:
 • het doen van onderzoek, opmaken van rapportages en statistieken;
 • de uitoefening en de verdediging van de rechten van de vereniging bij bv. geschillen;
 • het beheer van ledengegevens of ondersteuning daarvan, inclusief de aanmaak van segmenten en profielen voor het beheer van leden of voor het detecteren van de behoeften van de leden;
 • het verzorgen en verbeteren van de website. De vereniging zal, als je onze website bezoekt, het (klik-)gedrag vaststellen om jou gerichte informatie te kunnen verstrekken (profiling). Hiervoor wordt jouw IP-adres gekoppeld aan het handelen en de persoonlijke voorkeuren vastgesteld. Wij vragen vooraf jou expliciete toestemming hiervoor (zie de onderstaande tekst bij website en cookies).

Als bepaalde persoonsgegevens niet worden verstrekt, dan kan de vereniging besluiten om geen lidmaatschapsovereenkomst aan te gaan.

Website en Cookies
Om de dienstverlening naar je te optimaliseren worden op de website van de vereniging bezoekgegevens bijgehouden. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij je van relevante informatie voorzien, bijvoorbeeld speciale berichten naar voren laten komen, die gebaseerd zijn op jouw interessevelden. Op deze manier kan de vereniging de inrichting van de website optimaliseren.

De vereniging maakt ook gebruik van cookies bij het aanbieden van de diensten. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker elke keer herkend wordt als je de website van de vereniging bezoekt. Op deze manier is het voor de vereniging mogelijk om de website speciaal op jouw wensen/interesses in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.

Het is mogelijk om in jouw browser cookies buiten werking te stellen. Als je de cookies buiten werking stelt, kan het zijn bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor je zijn.

Op de website tref je daarnaast een aantal links aan naar websites van andere organisaties/instanties. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan de vereniging geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van jouw gegevens door deze organisaties/instanties. Wij raden je daarom aan om het privacy statement door te nemen van de website die je bezoekt.

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens
Wij registeren persoonsgegevens van jou op de volgende manieren:

 • Als je onze website bezoekt
 • Informatie aanvraagt via onze website
 • Als je jezelf aanmeldt bij de vereniging
 • Als je een dienst afneemt
 • Als je je aanmeldt voor een opleiding/(dan)examen
 • Als je deelneemt aan een toernooi

De vereniging verwerkt jouw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. De vereniging verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.

De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door de vereniging:

 • om contact te kunnen leggen;
 • om je informatie toe te sturen;
 • om je een factuur te kunnen toesturen;
 • voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst(en);
 • voor het organiseren van opleidingen;
 • voor het kunnen afnemen van danexamens
 • voor het uitvoeren van de (financiële) administratie;
 • voor het uitvoeren van het tuchtrecht;
 • voor het organiseren van toernooien en evenementen
 • het doen van aanbiedingen i.v.m. collectief ledenvoordeel;
 • het uitvoeren van overige voor een sportbond gebruikelijke activiteiten;
 • relatiebeheer

Elk lid wordt gevraagd zich aan te melden voor de nieuwsbrief die de vereniging verstuurd. In alle nieuwsbrieven die worden verstuurd, kan je daarnaast gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die hierin is opgenomen. Je kan jezelf te allen tijde uitschrijven en je geeft daarmee aan dat je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen m.b.t. tot activiteiten/nieuws vanuit de vereniging. Algemene informatie aan leden zal je dan zelf op de website moeten bijhouden

Als je als lid van de vereniging deelneemt aan door de Judobond of onze vereniging georganiseerde toernooien/evenementen, dan ben je akkoord met publicatie van foto’s die gemaakt worden en/of akkoord met video-/geluidsopnames die opgenomen worden. Denk hierbij bv. aan foto-/beeldmateriaal tijdens de Nederlandse Kampioenschappen, Nationale Budodag en/of livestream van deze door de JBN georganiseerde toernooien/evenementen. Dit geldt ook voor de door de club georganiseerde evenementen zoals de clubkampioenschappen en graduatieavonden.

Beveiliging persoonsgegevens
Door de vereniging zijn er technische en organisatorische maatregelen genomen tegen het verlies of tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens.

De vereniging heeft voldoende fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen om de jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen.

Uitwisseling persoonsgegevens
De vereniging deelt het uitwisselen van persoonsgegevens op in 3 onderdelen:

1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen de vereniging en aan de JBN:
-De vereniging kan jouw (persoons-)gegevens uitwisselen binnen de diverse afdelingen, districten en commissies van de judobond (JBN), zowel in binnen- als buitenland.

2. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens aan buiten de vereniging en de JBN:
-De vereniging verstrekt alleen persoonsgegeven aan autoriteiten als dit conform geldende wettelijke verplichtingen is. De vereniging kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

3. Geen commercieel gebruik
De door de vereniging ontvangen persoonsgegevens zullen nooit commercieel ter beschikking worden gesteld aan derden. Een uitzondering hierop kan zijn als dit gebeurd met voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens
Door jouw persoonsgegevens te registeren bij de vereniging garandeer je dat deze juist en volledig zijn. Ook als er wijzigingen plaatsvinden in jouw persoonsgegevens, ben je zelf verantwoordelijk dat de wijzigingen bij de vereniging worden doorgevoerd. Als de vereniging tot de ontdekking komt dat je een valse identiteit, onvolledige of onjuist gegevens heeft verstrekt, dan kan je tijdelijk of definitief de toegang tot de website worden ontzegd.

Bewaren persoonsgegevens
De vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Uw privacy rechten
Je hebt het recht om inzage, correctie, beperking, overdracht en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast is het mogelijk om bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Daarnaast ben je ook in de mogelijkheid om een klacht in te dienen over het gebruik van jouw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Wijzigingen Wij behouden ons op het recht om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Wij adviseren dan ook om deze regelmatig in te zien, zodat je up-to-date te blijft m.b.t. tot het privacy beleid van de vereniging.

Vragen Mocht je naar aanleiding van het privacy statement nog vragen hebben, dan kan je contact met ons opnemen via secretariaat@judoborger.nl.

Judovereniging Borger, 5 juni 2023